โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

กิจกรรมวาดกำแพง

กิจกรรมวาดกำแพง

กิจกรรมวาดกำแพง

กิจกรรมวาดกำแพง

กิจกรรมวาดกำแพง

กิจกรรมวาดกำแพง โรงเรียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลป  นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสา วาดภาพห้องเรียนและกำแพงต่างๆ และอาคารเรียนอนุบาล เพื่อสร้างความสดใดสวยงามให้กับโรงเรียน