โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ติดตั้งพัดลม

ติดตั้งพัดลม

ติดตั้งพัดลม

ติดตั้งพัดลม

ติดตั้งพัดลม

ติดตั้งพัดลม

พัดลม

ติดตั้งพัดลม โรงเรียนของ ได้มีการติดตั้งพัดลมใหม่ในห้องเรียน และอาคารเรียน  ห้องเรียนละ 6 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 24 ตัว เพื่อ ลดปัญหาเรื่องอากาศร้อน ให้กับเด็กนักเรียน และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น