โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

บุคคลากร

บุคคลากร

บุคคลากร

บุคคลากร โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 11 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีอยู่ในเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล