โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

ปรัชญา ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรัชญายุโรปต่อไปจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา นักเรียนและบุตรบุญธรรม ยังคงพัฒนาความคิดของเขาต่อไป เป็นที่รู้จักในเรื่อง ความขัดแย้ง ที่โด่งดังของเขาซึ่งนำงานมากมายไม่เพียง แต่มาสู่กรีกโบราณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยปกป้องหลักคำสอนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเดียวปฏิเสธความจริงของโลกที่สมเหตุสมผลเช่น ความเป็นไปได้ของความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับความไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ของสิ่งมีชีวิตที่แท้จริงได้กระตุ้นนัก ปรัชญา ของศตวรรษที่ 5 ปีก่อนคริสตกาล มองหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลของความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ปรากฏการณ์ และกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ตัวแทนของปรมาณูเห็นความเชื่อมโยงนี้ในโครงสร้างอะตอมของจักรวาล การเคลื่อนที่ของอะตอมเป็นตัวกำหนดพัฒนาการของโลกโดยรวม ได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมโดย ประชาธิปัตย์ ตามหลักคำสอนนี้

ปรัชญา

โลกทั้งโลกประกอบด้วยอะตอมที่เล็กที่สุดและแบ่งแยกไม่ได้ อะตอม อะตอมต่างกันในการกำหนดค่าและตำแหน่ง เช่น ตัวอักษรในคำ การรวมกันของอะตอมที่แตกต่างกันทำให้เกิดความหลากหลายของโลก มีช่องว่างระหว่างอะตอมเนื่องจากความเป็นไปได้ของการเคลื่อนที่ การเชื่อมต่อ และการแยกตัว เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของปรัชญา เขาได้พัฒนาทฤษฎีความรู้โดยละเอียดโดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างความรู้ทางประสาทสัมผัส

ความรู้ที่มีเหตุมีผล ความรู้แรกคือ ความมืด คือ ไม่สมบูรณ์ไม่น่าเชื่อถือ อะตอมไม่สามารถจดจำได้ด้วยประสาทสัมผัส ความรู้ ความจริง เกิดขึ้นได้จากการคิด ในความเห็นทั่วไปเท่านั้นที่มีรสหวาน ขม เย็น มีสีสัน ในความเป็นจริงมีเพียงอะตอมและความว่างเปล่า การรับรู้ทางประสาทสัมผัสอธิบายได้จากการไหลของอะตอมที่สัมผัสกับความรู้สึก ความหมายของความรู้ ความน่าสมเพชในการหาสาเหตุที่แท้จริง เดโมคริตุสกล่าวว่าเขา

ชอบที่จะหาคำอธิบายเชิงสาเหตุมากกว่าที่จะได้บัลลังก์เปอร์เซียสำหรับตัวเขาเอง เขาตระหนักถึงโลกจำนวนมากมายที่เกิดจาก ลมหมุนของจักรวาล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา มีผู้คนอาศัยอยู่หรือร้างเปล่า มนุษย์แตกต่างจากส่วนอื่นๆ ของโลกในการจัดเรียงอะตอมที่ สมบูรณ์แบบ เป็นพิเศษ ยืนยันความตายของวิญญาณและร่างกาย การเชื่อมต่อระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ดำเนินไปโดยผ่าน อะตอมที่ลุกเป็นไฟ พิเศษที่สามารถใช้อิทธิพลที่หลากหลายที่สุดได้

ในคำสอนของเดโมคริตุสเป็นครั้งแรกที่ใช้แนวคิดของ พิภพเล็ก ซึ่งระบุด้วยมนุษย์ พิภพเล็กมีอยู่ควบคู่ไปกับมหภาค ที่เชื่อมต่อแบบอินทรีย์กับมัน อัตราส่วนของมนุษย์กับจักรวาลเป็นหนึ่งในแนวคิดทางปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งได้รับการนำเสนอที่สมบูรณ์และสอดคล้องกันมากที่สุดจากชาวกรีก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรัชญายุโรปต่อไปจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีการฟื้นฟูแนวคิดเหล่านี้ อัตราส่วนนี้และการพัฒนาเป็นลักษณะเฉพาะของปรัชญาศาสนาของรัสเซีย

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกใบใหญ่และโลกใบเล็กมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เมื่อโต้เถียงกันตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อที่สอง ในมนุษย์ไม่มีอะไรเลยนอกจากองค์ประกอบของจักรวาล มันนำไปสู่มานุษยวิทยาที่เป็นธรรมชาติและการสลายตัวของมนุษย์ในอวกาศ เมื่อโต้เถียงกันในลำดับที่กลับกัน จักรวาล วิญญาณ จิตใจ มักถูกตั้งสมมุติฐานซึ่งมักระบุด้วยเทพเจ้าแห่งจักรวาลผู้ดำรงอยู่ ความรู้ทางโลกหรือเทวดาทำหน้าที่เป็นความรู้ในตนเอง

เดโมคริตุสเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตย เงื่อนไขในการรักษาคือการศึกษาคุณธรรม เป้าหมายของชีวิตคือการบรรลุอารมณ์ดีเมื่อบุคคลไม่อยู่ภายใต้การกระทำของกิเลสตัณหาและความกลัว ผู้ร่วมสมัยที่เน้นการมองโลกในแง่ดีของเดโมคริตุสเรียกเขาว่า นักปรัชญาที่หัวเราะ ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ของเดโมคริตุสคือการพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมของทุกสิ่งที่มีอยู่ ด้วยเพียงเม็ดขี้ผึ้ง รูปแบบ และเหตุผล นานก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเจาะเข้าไปในสสารได้

เขาคาดการณ์ว่าสสารทั้งหมดประกอบด้วยอะตอม ในขั้นต้น คำว่าโซฟิสเตส หมายถึง ปรมาจารย์ นักประดิษฐ์ ศิลปิน นักปราชญ์ แต่มาจากศตวรรษที่ 5 ปีก่อนคริสตกาล มันใช้ความหมายพิเศษ นักปรัชญาในสมัยกรีกโบราณเริ่มถูกเรียกว่าเป็นครูที่มีคารมคมคายและศิลปะแห่งการโต้เถียง กิจกรรมของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังของค ปีก่อนคริสตกาล มีความก้าวหน้าในธรรมชาติมีส่วนในการเผยแพร่วัฒนธรรมของคำการพัฒนาทักษะการพูดเชิงตรรกะซึ่งถือว่าจำเป็น

สำหรับการมีส่วนร่วมในชีวิตพลเรือนของสังคม พวกเขายังมีตำแหน่งทางปรัชญาบางอย่างที่เหมือนกันซึ่งต้มลงเพื่อชี้แจงความสัมพันธ์ของความคิดของบุคคลกับโลกภายนอก ต่อมา อริสโตเติลได้วิพากษ์วิจารณ์วิธีการของนักปรัชญาอย่างละเอียดจากมุมมองของตรรกะที่เขาสร้างขึ้น ตามประเพณีทางปรัชญา นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคำสอนของพวกเขามีลักษณะสัมพัทธภาพ พบการแสดงออกที่คลาสสิกในตำแหน่ง มนุษย์คือหน่วยวัดของทุกสิ่ง

ซึ่งหมายความว่าทุกคนกำหนดความสำคัญ ความจริงของวัตถุ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ ตามความชอบและความสนใจของพวกเขา ในกระบวนการฝึกอบรม ชายหนุ่มชาวกรีกได้เรียนรู้ที่จะปกป้องทุกมุมมองที่อาจจำเป็นในกิจการของเขา พื้นฐานของการฝึกอบรมดังกล่าวคือแนวคิดของการไม่มีความจริงตามวัตถุประสงค์และคุณค่าของวัตถุประสงค์ ในอนาคต ความวิจิตรบรรจงกลายเป็นหลักคำสอนของสัมพัทธภาพแบบสัมบูรณ์ ซึ่งสามารถปกป้องหรือหักล้างความคิดเห็น

หรือข้อความใดๆ ได้ ความคิดเห็นบางอย่างอาจดีกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่เป็นความจริงเลย ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ ตามความชอบและความสนใจ ในกระบวนการฝึกอบรม ชายหนุ่มชาวกรีกได้เรียนรู้ที่จะปกป้องทุกมุมมองที่อาจจำเป็นในกิจการของเขา พื้นฐานของการฝึกอบรมดังกล่าวคือแนวคิดของการไม่มีความจริงตามวัตถุประสงค์และคุณค่าของวัตถุประสงค์ ในอนาคต ความวิจิตรบรรจงกลายเป็นหลักคำสอนของสัมพัทธภาพแบบสัมบูรณ์

ซึ่งสามารถปกป้องหรือหักล้างความคิดเห็นหรือข้อความใดๆ ได้ ความคิดเห็นบางอย่างอาจดีกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่เป็นความจริงเลย ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ ตามความชอบและความสนใจ ในกระบวนการฝึกอบรม ชายหนุ่มชาวกรีกได้เรียนรู้ที่จะปกป้องทุกมุมมองที่อาจจำเป็นในกิจการของเขา พื้นฐานของการฝึกอบรมดังกล่าวคือแนวคิดของการไม่มีความจริงตามวัตถุประสงค์และคุณค่าของวัตถุประสงค์ ในอนาคต ความวิจิตรบรรจงกลายเป็นหลักคำสอนของสัมพัทธภาพ

แบบสัมบูรณ์ ซึ่งสามารถปกป้องหรือหักล้างความคิดเห็นหรือข้อความใดๆ ได้ ความคิดเห็นบางอย่างอาจดีกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่เป็นความจริงเลย สามารถปกป้องหรือหักล้างความคิดเห็นหรือข้อความใดๆ ความคิดเห็นบางอย่างอาจดีกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่เป็นความจริงเลย สามารถปกป้องหรือหักล้างความคิดเห็นหรือข้อความใดๆ ความคิดเห็นบางอย่างอาจดีกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่เป็นความจริงเลย

 

อ่านต่อได้ที่  ยาสีฟัน องค์ประกอบและคุณสมบัติของยาสีฟัน