โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 389404

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธาน

เลือกตั้งประธาน

เลือกตั้ง

เลือกตั้งประธาน

เลือกตั้งประธาน

เลือกตั้งประธาน นักเรียน ทางโรงเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน  เพื่อ ส่งเสริมการเลือกตั้ง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีการเลือกตั้ง และสิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์